WARUNKI GWARANCJI

UDZIELANEJ NA LAPTOPY POLEASINGOWE / UŻYWANE

1. Gwarancja upoważnia klienta do skorzystania z bezpłatnej naprawy, pomocy technicznej, diagnozy sprzętu w okresie jej obowiązywania.

2. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia gwarancji w przeciągi 14 dni roboczych. Jeżeli wykonanie naprawy używanego sprzętu jest niemożliwe z różnych przyczyn gwarancja upoważnia klienta do wymiany sprzętu na inny o podobnych parametrach i w danej cenie. Dopiero wówczas gdy naprawa nie jest możliwa a sprzedawca nie ma możliwości wymiany uszkodzonego sprzętu klientowi przysługuje zwrot gotówki.

3. Klient w momencie dokonywania transakcji zakupu zapoznaje się ze stanem wizualnym laptopa, w szczególności ze stanem matrycy. Stan wizualny przedmiotu nie podlega gwarancji. (dotyczy zamówień z odbiorem osobistym)

4. Gwarancją nie są objęte:

- elementy eksploatacyjne ulegające naturalnemu zużyciu,
- uszkodzenia wynikłe z wad zasilania, pożaru, powodzi oraz niewłaściwego użytkowania sprzętu,
- czynności związane z bieżącą konserwacją sprzętu,
- błędy natury programowej spowodowane niewłaściwą instalacją oprogramowania, niewłaściwą  instalacją sterowników, uszkodzenia spowodowane przez inne oprogramowanie ( np. wirusy)

5. Podmiot udzielający gwarancji nie odpowiada za utratę danych związanych z uszkodzeniem jakiegokolwiek nośnika danych oraz za dane obecne na dostarczonym  do rozpatrzenia reklamacji nośniku danych.

6. Sprzęt zostanie zdiagnozowany tylko pod kątem usterki podanej przez klienta.

7. Usterki mechaniczne tj. uszkodzenie zasilacza, matrycy, klawiatury, zawiasów, dysku HDD spowodowane z winy użytkownika nie podlegają gwarancji. Scan poprawności działania dysku HDD zapisany jest na każdym sprzedawanym komputerze i przechowywany przez serwis.

8. Gwarancja nie jest udzielana na baterię, w którą wyposażony jest sprzedawany laptop, chyba  że opis sprzętu stanowi inaczej.

9. W czasie obowiązywania okresu gwarancyjnego nie jest dopuszczalna zmiana systemu operacyjnego, a także konfiguracji sprzętowej komputera.

10. Nabywca traci prawo do bezpłatnej naprawy w następujących przypadkach:

- gdy dokonano naprawy lub przeróbki przez osoby nieuprawnione, które doprowadziły do uszkodzenia sprzętu (np. przeprogramowano nieprawidłowo BIOS, zdjęto oryginalne chłodzenie, zastosowano nieodpowiedni zasilacz, zerwano plomby gwarancyjne itp.)
- gdy element nosi ślady uszkodzeń mechanicznych, ( np. powstałych przy uderzeniu lub przy używaniu nieodpowiednich narzędzi, np. pęknięcie matrycy , zalanie klawiatury itp. )
- gdy sprzęt używany był niezgodnie z jego podstawowymi parametrami lub funkcją
- gdy nie zapewniono odpowiednich warunków do poprawnego działania sprzętu (np. chłodzenie)


11. Udzielający gwarancji zastrzega sobie prawo do zmiany warunków gwarancji. Nowe warunki gwarancji nie będą działać wstecz.